سه شنبه 30 آبان 1396
مسیر صفحات
 
دیدارها و گزارشها
چاپ
 
 
 
 
 نگاه کارشناسانه مجلس به بخش تولید; توسعه کارآفرینی تقویت تولید تشویق جمعی
 
 
 
طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی