مسیر صفحات
فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی
چاپ
با عنایت به اهمیت و جایگاه بخش تعاونی و اهتمام مثبت و سازنده نهاد قانونگذار به حمایت همه جانبه از توسعه این بخش مردمی، فراکسیون تعاون به عنوان یکی از فراگیرترین فراکسیون های مجلس شورای اسلامی با عضویت بیش از 140 نماینده تشکیل گردید.

این فراکسیون با تصویب طرحها و لوایح در جهت حمایت از توسعه کمی و کیفی فعالیت های تعاونی ها و طرح سؤالات مرتبط با فعالیت تعاونی ها از وزرای دولت، ایجاد ارتباط نهادینه با مدیران عامل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از طریق دبیرخانه فراکسیون و اتاق تعاون مرکزی، نقش و سهم بسزایی در ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد دارد.

گزارش تشکیل فراکسیون تعاون دوره نهم مجلس شورای اسلامی


فراکسیون تعاون دوره نهم مجلس شورای اسلامی که بیش از 180 نفر از نمایندگان محترم مجلس فرم عضویت آن را تکمیل و امضاء نموده اند اولین مجمع عمومی آن توسط هیأت مؤسس جهت تشکیل فراکسیون و تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیأت رئیسه  برگزار گردید که پس از بررسی و تصویب اساسنامه  هیأت رئیسه  انتخاب شدند:
* آقای ایرج ندیمی رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی