مسیر صفحات
چاپ

اساسنامه اتاق تعاون ایران

                

تعاریف:

ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیر به اختصار تعریف می گردد:

1 - وزارت تعاون : وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

2 - قانون بخش تعاونی: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های آن

3 - قانون سیاستهای کلی اصل 44:قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی .

فصل اول: کلیات

ماده 2- اتاق تعاون ایران به منظور تأمین اهداف زیر تشکیل می گردد :

1 -کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاونی درعرصه های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی کشور

2 - کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور

3 - همکاری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات ورفع محرومیت از قشرهای کم درآمد

4 - مشارکت و همکاری در برنا مه ریزی برای توسعه بخش تعاونی با هدف توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه و ایجاد اشتغال مولد

5 - کمک به تحقق اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

6 - جذب منابع و سرمایه گذاری داخلی و خارجی وهمچنین توسعه صادرات

7 - ساماندهی و هماهنگی بین تشکلهای تعاونی و کسب نظرات فعالان اقتصادی در بخش تعاونی و کمک به ایجاد فضای تعامل و همکاری آنها با بخشهای دیگر اقتصادی

ماده 3 – وظایف و اختیارات اتاق تعاون ایران عبارت است از :

1 -انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئو لیتهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی.

2 - مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور

3 - ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم.

4 - همکاری با وزارت تعاون در جهت توسعه بخش تعاونی وفعالیتهای مرتبط

5 - برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونیها و ایجاد هماهنگی وهمکاری بین آنها.

6 - برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاون ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونیها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها.

7 - کمک به توانمند سازی تعاونیها وراهنمایی آنها در امور فنی،حقوقی،مالی،اداری و بازرگانی.

8 - فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونیها و تأمین نیازمندیهای آنها.

9 - برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف.

10 - نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون وکلیه مجامع،شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی.

11 - ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونیها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاون.

12 - ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع در مورد  لوایح،طرحها،تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونیها.

13 - انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیها.

14 - ایجاد واداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق.

15 - ایجاد مرکز آموزش عالی، فنی و حرفه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

16 - انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل 44.

17 - اجرای وظایف و اختیارات مقرر در قانون بهبود فضای کسب و کار.

18 - سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات وتصویب نامه ها،برعهده اتاق تعاون ایران قرار می دهد.

19 - صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی و کارت بازرگانی برای اعضای حقیقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط.

20 - تشکیل مرکز داوری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.

تبصره  : نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب بر اساس آئین نامه ای است که به تصویب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونیها درج شود.

ماده 4- اتاق تعاون ایران تشکلی غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری می باشد.

ماده 5 – محل اتاق تعاون ایران در تهران می باشد.

تبصره  : اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشور های خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان پذیر است:

ماده 6 – اتاقهای تعاون استان و شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در امور مالی و اداری مستقل می باشند. نحوه تشکیل و فعالیت آنها بر اساس آئین نامه ای است که به تصویب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.

ماده 7 – اتاق تعاون ایران مسئول ساماندهی و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین اتاقهای تعاون استانها است. فعالیت اتاقهای تعاون در چارچوب سیاستهای کلی و برنامه های اجرائی مصوب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران می باشد و آنها موظف به همکاری هستند.

تبصره : نمونه اساسنامه اتاقهای تعاون استان و شهرستان با همکاری اتاقهای تعاون استانها و شهرستانها توسط اتاق تعاون ایران تهیه و به تصویب مجمع نمایندگان اتاقهای ذیریط خواهد رسید.

ماده 8 – کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی که به عنوان تعاونی در کشور به ثبت رسیده یا می رسند تحت پوشش اتاق تعاون می باشند و می توانند  با رعایت ضوابط مربوط به عضویت اتاق ذیربط درآیند.

 

فصل دوم : ارکان اتاق تعاون ایران

ماده 9 – ارکان اتاق تعاون عبارت است از :

الف)مجمع نمایندگان                                   ب) هیأت رئیسه                                         ج ) هیأت بازرسی

ماده 10 – ضوابط و مقررات مربوط به نحوه تشکیل و اداره مجمع نمایندگان:

1 - مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون استانها و اتحادیه های سراسری تعاونیهای دارای کارت عضویت معتبر تشکیل می شود.از هر اتاق یا اتحادیه یک نماینده شرکت می کند و هر نماینده دارای یک رأی است .

تبصره : هر نماینده نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو (اتاق یا اتحادیه تعاونی) را عهده دار باشد و نماینده مذکور می بایست شخصاً در جلسه مجمع حضور یابد./ نمایندگان برای مدت سه سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

2 - مجمع نمایندگان حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی بطور عادی تشکیل می شود و علاوه بر آن در هر موقع از سال می توان مجمع نمایندگان عادی را بطور فوق العاده برگزار نمود.

3 - هیأت رئیسه اتاق تعاون موظف است در صورت درخواست اشخاص زیر بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع نمایندگان اقدام نماید :

الف) درخواست اکثریت اعضای هیأت رئیسه

ب)درخواست هیأت بازرسی

ج)درخواست حداقل یک سوم اعضاء مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران

د) درخواست مجمع نمایندگان برای تشکیل مجمع دیگر با تعیین دستور جلسه

4 - دعوت مجمع نمایندگان حداقل 20 و حداکثر30 روز قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و یا دعوت کتبی که برای کلیه اعضاء به نشانی اعلام شده پستی یا سایت آنها ارسال می شود صورت  می پذیرد.

5 - سایر مقررات مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع نمایندگان طبق آئین نامه ای است که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب مجمع نمایندگان خواهد رسید.

ماده 11 - وظایف مجمع نمایندگان :

1 -بررسی و تصویب اساسنامه و آئین نامه های اجرایی

2 - انتخاب یا عزل هیأت رئیسه

3 - انتخاب یا عزل اعضاء منتخب هیئت بازرسی

4 - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت رئیسه

5 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی عملکرد سالانه و سایر گزارشهای هیأت رئیسه پس از اظهار نظر هیأت بازرسی

6 - انتخاب یا عزل سه نفر اعضاء انجمن مرکزی نظارت برای مدت سه سا ل

ماده 12 – جلسات مجمع نمایندگان در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت. در صورت عدم حصول نصاب لازم ، جلسه نوبت دوم با حضور حد اقل یک سوم از اعضاء رسمیت می یابد.

ماده 13 – جلسات مجمع نمایندگان توسط نماینده مقام دعوت کننده افتتاح و بلا فاصله نسبت به انتخاب هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس ، نایب رئیس و منشی و دونفر ناظر با رأی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه اقدام می شود.

تبصره : تصمیمات مجمع نمایندگان با رأی اکثریت اعضاء حاضر و برای انجام انتخابات با رأی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه معتبر است.

ماده 14 – هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران متشکل از ( 7 )  نفر عضو اصلی که به همراه دو نفر عضو علی البدل از میان اعضاء تعاونیها حتی المقدور از انواع تعاونیهایی نظیر تعاونیهای تولیدی ، چند منظوره ، خدماتی ، تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی ، مسکن ، اعتبار ، مصرف، مرز نشینان ، سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت برای مدت سه سال با رأی مخفی انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. حائزین اکثریت آراء بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند.

ماده 15 – عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه ، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ممنوع است.

تبصره : عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه فقط به نمایندگی از تعاونیهای مصرف، مسکن، و اعتبار کارمندی مجاز است.

ماده 16- اعضاء هیأت رئیسه و هیأت بازرسی باید واجد شرایط مقرر در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی مصوب مورخ 17/2/93 مجلس شورای اسلامی( ماده 38 اصلاح شده قانون بخش تعاونی) و حداقل دارای سه سال عضویت در هیأت مدیره ، مدیر عاملی، هیأت رییسه ، دبیری و دبیر کلی و بازرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون باشند.

ماده 17 – در صورت استعفا ء، فوت و یا ممنوعیت قانونی برای ادامه فعالیت هریک از اعضاء هیأت رئیسه ،یکی از اعضاء      علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای مدت باقی مانده در جلسات هیأت رئیسه شرکت می نماید.

ماده 18 – وظایف هیأت رئیسه :

1 - انتخاب رئیس اتاق تعاون و نایب رئیس و منشی از بین اعضاء هیأت رییسه و تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز  برای امضای قرار دادها و اسناد تعهدآور

2 - اجرای وظایف مقرر در اساسنامه ، آیین نامه ها و تصمیمات مجمع نمایندگان و سایر قوانین و مقررات مربوط

3 - دعوت مجمع نمایندگان

4 - تهیه آئین نامه های مورد نیاز ، برنامه و بودجه و صورت های مالی سالانه و ارائه آن به مجمع نمایندگان برای تصویب

5 - تصویب ضوابط و مقررات اداری و پرسنلی به پیشنهاد رئیس اتاق

6 - تصویب فرد پیشنهادی رئیس اتاق برای سمت دبیر کلی

تبصره 1 – مسئولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد.

تبصره 2 – به منظور هماهنگی امور و پیگیری مصوبات ، رئیس اتاق یک نفر را به عنوان دبیر کل به هیأت رئیسه پیشنهاد          می نماید که پس از تصویب هیأت رئیسه، با ابلاغ کتبی رئیس منصوب و تحت نظر رئیس انجام وظیفه نماید.تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت رئیسه خواهد بود.

تبصره 3- کلیه مسئولیت ها ، وظایف واختیاراتی که در قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و دستور العمل ها برای دبیر کل در نظر گرفته شده بود به رئیس اتاق منتقل می شود.

تبصره 4 – جلسات هیأت رئیسه بنا به دعوت رئیس اتاق و حداقل هر ماه یک باردر محل اتاق تشکیل می شود.جلسات مزبور با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . تصمیمات متخذه در دفتر صورت جلسات هیأت رئیسه ثبت وبه امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید.

تبصره 5 – حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت رئیسه و حق جلسه و پاداش کلیه اعضای هیات رئیسه در برنامه و بودجه سالانه اتاق تعاون ایران پیش بینی و به تصویب مجمع نمایندگان می رسد.

ماده 19- هیأت بازرسی متشکل از سه عضو اصلی است که دو نفر از آنها توسط مجمع نمایندگان ویک نفر دیگر توسط وزارت تعاون ( غیر کارمند) برای مدت یک سال مالی انتخاب می شوند.انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. همزمان یک نفر بازرس علی البدل به ترتیب آراء بیشتر انتخاب می شود.

تبصره : در صورت فوت ، استعفا و یا ممنوعیت قانونی بازرس اصلی ، بازرس علی البدل برای مدت باقی مانده جایگزین وی می شود.

ماده 20 – وظایف هیأت بازرسی عبارت است از :

1 - نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط

2 - رسیدگی به حساب ها ، اسناد ، صورت های مالی و گزارش به مجمع نماینگان

3 - بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذی ربط

4 - ارائه گزارش سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیت اتاق ، رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارش های هیأت رئیسه

5 - درخواست دعوت مجمع نمایندگان

تبصره 1 – هیأت رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 2 – در صورتی که هیأت بازرسی تشخیص دهند که هیأت رییسه در انجام وظایف قانونی محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات کتبی آنان ترتیب اثر نمی دهند می توانند از هیأت رییسه تقاضای دعوت و برگزاری مجمع نمایندگان جهت رسیدگی به گزارش خود را نمایند.

فصل سوم : سایر مقررات

ماده 21 – ابتدای سال مالی اتاق تعاون ایران اول فروردین و انتهای آن آخر اسفند همان سال است.

ماده 22- افتتاح انواع حساب نزد بانکها و موسسات مالی مجاز با تصویب هیئت رییسه بلامانع است.

ماده 23 – منابع مالی اتاق عبارت است از :

1 - دریافت حق عضویت (بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت رئیسه اتاق تعاون)

2 - دریافت هدایا،کمک های دولتی ، مردمی ، نهادها و شوراها

3 - دریافت حق مشاوره و رائه خدمات و داوری

4 - درآمد حاصل از انجام فعالیت های مجاز قانونی دیگر که برای پیشرفت مقاصد و اهداف اتاق لازم باشد.

5 - درآمد حاصل از صدور کارت بازرگانی برای تعاونی ها

6 - درآمد حاصل از اجرای قوانین و مقررات مربوط

ماده 24 – آگهی تغییرات اتاق تعاون ایران و اتاق های تعاون استانها و شهرستانها با تایید اتاق تعاون ایران در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج می شود.

ماده 25 – کلیه وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات مقرر در قوانین و مقررات به نام اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اتاق تعاون ایران محول و کلیه اموال و دارایی ها و تعهدات و دیون آن به اتاق تعاون ایران تغییر نام می یابد.

ماده 26 – اتاق حق هرگونه معامله و استخدام و خرید خدمت و دریافت وام و تسهیلات از بانک توسعه تعاون ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ، و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری و پولی و مالی با رعایت آیین نامه های داخلی خود و طرح دعاوی و شکایات خود و اعضاء ( به نمایندگی از آنها) در مراجع صالحه و تعیین وکیل با حق توکیل و ارجاع امور به داوری و صلح را دارد .

اساسنامه اتاق تعاون ایران مشتمل بر  ( 26 ) ماده و( 13 ) تبصره در جلسه مورخ 93/9/25به تصویب مجمع نمایندگان رسید.