کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
مسیر صفحات
اعزام هیئتهای تجاری
چاپ

به منظور آشنایی فعالین اقتصادی با موقعیت بازار کشورهای مختلف و توسعه تجارت ، اتاق تعاون به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای سیاستگذاری و تدوین برنامه اعزام هیئتهای بازرگانی ، هیئتهایی را از بخش تعاونی به کشورهای هدف که زمینه تعاملات پیشرو همکاریهای اقتصادی وجود دارد اعزام نموده است که خوشبختانه آثار و تبعات مثبتی به دنبال داشته است . از آنجائیکه بخشی از هزینه های مترتب به اعزام هیئتهای تجاری مصوب شورا توسط سازمان توسعه تجارت ایران تأمین می شود . اتاق تعاون آمادگی دارد حسب برنامه های اعلام شده شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون استان نسبت به سازماندهی و اعزام هیئت ها و اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نماید .

برنامه اعزام / پذیریش هیت های تجاری