کمیته موضوع ماده 12
فرم های پیشنهادی
اصلاح قوانین و مقررات آئین نامه های مخل تولید و کسب وکار
جهت طرح در کمیته ماده 12 و شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی
فرم های پیشنهادی