کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل 44
چاپ

وظایف واختیارات

وظایف واختیارات شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل‌‌ 44 قانون اساسی به شرح زیر است:
‎‎‎‎1- تبیین سیاستها و خط‌ مشی‌های اجرائی سالانه
‎‎‎‎2- نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل‌ ‌44 قانون اساسی

‎‎‎‎3- سازماندهی فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای اجراء سیاست های کلی اصل‌ 44 قانون اساسی
‎‎‎‎4- تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است
‎‎‎‎5- تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل‌ 44 قانون اساسی به‌ منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها
‎‎‎‎6- تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی
‎‎‎‎7- تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت
‎‎‎‎8- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاست های کلی اصل‌ 44 قانون اساسی
9 ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار