کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
مراحل صدور:
 همراهان گرامی برای صدور کارت بازرگانی مراحل ذیل الزامیست:
 
  • ارایه در خواست کتبی به مدیریت اتاق تعاون ایران
  • ارایه مدارک مورد نیاز که در جدول پایین قابل رویت است
 
 
مدارک موردنیاز:
فرم دال 1396/02/10
فرم و اطلاعات مرتبط با تغیر مدیر عامل 1395/08/16
برای تغیر مدیر عامل ضمن درخواست کتبی مدارک این فایل الزامی است .
فرم شماره 5 1395/08/10
فرم شماره 4 1395/08/10
فرم شماره 3 1395/08/10
فرم شماره 2 1395/08/10
فرم شماره 1 1395/08/09
رشته فعالیت ها 1395/08/09
  1  
صفحه 1 از 1 صفحه
[آرشيو]