کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
آموزش
اصول تعاون رهنمود های است که رعایت آنها راه رسیدن به ارزشها را هموار می سازد و برهفت اصل استوار است، یکی از مهمترین آنها، آموزش است.

اتاق تعاون ایران به عنوان بزرگترین نهاد مردمی بخش تعاون در راستای ایفای وظایف، ماموریت های محوله در قانون بخش تعاون و براساس اهداف و برنامه های استراتژیک و عملیاتی خویش در افزایش بهره وری منابع انسانی؛ توانمندسازی اعضاء؛ مرکز آموزش و پژوهش را در اتاق تعاون ایران ایجاد نموده است.
این مرکز با برنامه ریزی منظم و برگزاری دوره های آموزشی و کاربردی و هدفمند و با بهره گیری از اساتید مجرب و با توسعه فعالیت های کمی و کیفی تلاش خواهد نمود نقشی سازنده در گسترش و ترویج فرهنگ تعاونی گام های موثری بردارد.
دوره های برگزار شده
چاپ
     
     دومین کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی
 دانلود جزوه
مدیریت آموزش دوره
ردیفکد دورهعنوان دورهپیش نیازنام استاد
تاریخ برگزاری
تاریخ شروع برگزاری - ناریخ پایان برگزاری - تاریخ امتحان
مدت برگزاریمدت دورهسرفصل دروسشهریهویرایشحذفافراد منتظر تائید
1