سه شنبه 30 آبان 1396
دستورالعملها و فرمها

        فرم شماره (2):اعلام اسامی واجدین شرایط برای اعلام در جلسه مجمع عمومی

فرم شماره (4): فرم اعلام جلسه بررسی احراز شرایط داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره و بازرسی شرکت تعاونی
فرم شماره (5): فرم اعلام جلسه بررسی احراز شرایط داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره و بازرسی اتحادیه سراسری 
فرم شماره (6):فرم رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون
فرم شماره (7): فرم اعلام نظر در خصوص شکایات مربوط به نحوه برگزاری مجمع با موضوع انتخابات
فرم شماره (8):فرم اعلام جلسه رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون نظارت اتاق شهرستان
فرم شماره (9): فرم رسیدگی به شکایات تعاونیها، اتاقهای تعاون در خصوص ابطال مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان
فرم شماره(10): فرم اعلام درخواست رسیدگی مجدد در خصوص رأی کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاق تعاون شهرستان
دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون مصوب سوم آبان 95