کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
مسیر صفحات
سازمان های بخشی اتحادیه بین المللی تعاون ICA
چاپ
 اتحادیه بین المللی تعاون ICA دارای 9 سازمان بخشی است که سازمان های عضو ICA را با منافع بخشی خاص سازمان دهی می نماید. هر سازمانی از طریق سازمان های عضو خود به صورت دموکراتیک رهبری شده و از نظر مالی تأمین می گردد.
1- سازمان بین المللی تعاونی کشاورزی (ICAO)
2- انجمن بین المللی تعاونی بانکداری (ICBA)
3- سازمان جهانی تعاونی های مصرف (CCW)
4- سازمان بین المللی تعاونی های صیادی (ICFCO)
5- سازمان بین المللی تعاونی بهداشت (IHCO)
6- سازمان بین المللی تعاونی مسکن (ICA HOUSING)
7- فدراسیون بین المللی تعاونی و شرکت های چندجانبه بیمه (ICMIF)
8- سازمان بین المللی تعاونی های تولید کنندگان صنعتی، فنی و خدماتی (CICOPA)
9- انجمن بین المللی گردشگری (TICA)
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/05/10